Ken Wang

Ken Wang
IT Support
Wuhan, Hubei, PRC

Bachelor in Computers (Hubei University)