Julia Huang

Julia Huang
EC3
Wuhan, Hubei, PRC

BA, Education (Central China Normal University)